ARISAEMA Mart.

 

 

 

  No.

 

Species

 

 

     1

 

A. murrayi J.Graham

 

 

 

     2

 

A. murrayi (J.Graham) Hook. var. sonubenii P.Tetali, Punekar & Lakshmin.

 

 

 

     3

 

A. sahyadricum S.R.Yadav, K.S.Patil & Janarth.

 

 

 

     4

 

A. sahydricum var. ghaticum Sardesai, Gaikwad et Yadav

 

 

     5

 

A. shivdasani S.R.Yadav, K.S.Patil & Janarth.